Na ??wiecie istnieje niezliczona ilo??─? j─?zyk??w, dialekt??w, czy gwar. Nie ma chyba mo??liwo??ci, aby ktokolwiek by?? w stanie policzy─?, ile ich jest. Jedne z nich s─? bardziej popularne inne mniej, ale ka??dy z nich ma swoje znaczenie. J─?zyk obcy kt??rym pos??uguje si─? najwi─?cej ludzi na ??wiecie, to j─?zyk chi??ski. Bierze si─? to st─?d, ??e obywateli tego kraju jest najwi─?cej na ??wiecie, wi─?c automatycznie jest on najbardziej licznie reprezentowany na kontynencie. Natomiast, gdyby??my wzi─?li pod uwag─?, j─?zyk obcy, kt??rym ludzie najcz─???ciej pos??uguj─? si─? w biznesie lub turystyce, to b─?dzie to j─?zyk angielski. Ale nie ma si─? co temu dziwi─?. Przecie?? Stany Zjednoczone, najsilniejsza gospodarka ??wiata, pos??uguje si─? w??a??nie tym j─?zykiem, wi─?c i inne kraje musia??y do tego si─? r??wnie?? dostosowa─?. Opr??cz tych dw??ch j─?zyk??w, dosy─? liczne grono swoich reprezentant??w ma j─?zyk hiszpa??ski, z racji tego, ??e pos??uguje si─? nim bardzo du??a ilo??─? os??b w Ameryce ?üaci??skiej i Po??udniowej. Te trzy j─?zyki, stanowi─? czo????wk─? je??li chodzi o ranking popularno??ci pos??ugiwania si─? nimi na ca??ym ??wiecie.